Bảng thường trực và làm việc ngoài giờ từ ngày 04/07/2022 đến ngày 10/07/2022

Bệnh viện Gia Lộc