THÔNG BÁO V/v lưu ý các Trạm Y tế trong việc điều trị F0 tại nhà

(Cập nhật: 2/10/2022 2:50:06 PM )

SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG

TRUNG TÂM Y TẾ GIA LỘC

 

 

Số: 09/TB-TTYT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

               Gia Lộc, ngày 10 tháng 2 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v lưu ý các Trạm Y tế trong việc điều trị F0 tại nhà

 

 
 

 

Kính gửi: Các Trạm Y tế xã/thị trấn.

          1. Lãnh đạo Trung tâm Y tế Gia Lộc nhắc lại và nghiêm cấm việc nhân viên y tế các Trạm Y tế để bệnh nhân tự túc thuốc điều trị Covid-19, các Trạm y tế sẽ cấp phát cho người bệnh những thuốc mà khoa Dược đã cấp theo danh mục gói A, B, C (đúng phác đồ điều trị của Bộ Y tế), đối với những bệnh nhân có bệnh mắc kèm sẽ được kê đơn cấp phát thuốc theo chế độ khám bệnh BHYT thông thường.

          2. Hiện tại Bộ Y tế chưa có quy định cho phép các cơ sở Y tế kê đơn dịch vụ cho người bệnh F0 tự túc thuốc kháng virus (gói D) vậy các Trạm Y tế không được thực hiện nội dung này trong khi đang điều trị cho người bệnh F0.

          3. Đối với việc thực hiện làm dịch vụ xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 tại các Trạm Y tế yêu cầu các Trạm Y tế phải xây dựng bản kế hoạch cụ thể (nên trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt). Trong bản kế hoạch lưu ý phần định mức giá dịch vụ phải căn cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật về giá vật tư, giá phương tiện phòng hộ lao động… của cấp trên theo từng thời điểm không để xảy ra việc thu mức giá cao hơn mức giá theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- Ban giám đốc;

- Các TYT xã/thị trấn;  

- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

 

Bs. Nguyễn Văn Ngọc

 

 

 

 

 

Số lượt xem: 119