Kế hoạch về việc tiếp nhận thực hành và đào tạo tại khối Điều trị thuộc TTYT năm 2021

(Cập nhật: 4/7/2021 4:04:56 PM )

SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG

TTYT HUYỆN GIA LỘC

 

 
 
 

Số: 17/KH -TTYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Gia Lộc, ngày 28 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Về việc tiếp nhận thực hành và đào tạo tại khối Điều trị thuộc TTYT năm 2021

 

 
 

 

Căn cứ Luật khám, chữa bệnh số 40/2009/QH12;

Căn cứ Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 109/2016/ND-CP ngày 01/07/2016 về việc quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Căn cứ vào Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô quy định liên quuan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ thông tư 21/2020/TT-BYT ngày 30/11/2020 của Bộ y tế về việc hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa;

Căn cứ vào hướng dẫn số 261/SYT-QLHN ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Sở Y tế Hải Dương về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 21/2020/TT-BYT;

Để đảm bảo việc bổ sung nhân lực làm việc đáp ứng nhu cầu, chức năng, nhiệm vụ của khối Điều trị trong công tác khám chữa bệnh theo quy định của từng thời điểm. Đồng thời nhằm đáp ứng yêu cầu của các đối tượng có bằng cấp cần thực hành tại cơ sở khám, chữa bệnh và để việc quản lý đào tạo được chặt chẽ, hiệu quả, khối Điều trị xây dựng kế hoạch về việc tiếp nhận và tổ chức đào tạo cho các đối tượng năm 2021 như sau:

1. Đối tượng tiếp nhận: gồm 3 nhóm như sau:

1.1. Học viên ( bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên) học việc để tuyển dụng hợp đồng làm việc tại khối Điều trị.

1.2. Học viên ( bác sỹ,y sỹ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên) học thực hành khám, chữa bệnh để được cấp Giấy xác nhận thực hành.

1.3. Học viên ( bác sỹ,y sỹ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên)  học việc tự do.

2. Mô hình đào tạo: đào tạo liên tục theo các mốc thời gian quy định, gồm 03 mô hình cụ thể:

2.1. Mô hình 1: Học viên học việc để tuyển dụng hợp đồng làm việc tại Khối Điều trị.

- Đào tạo liên tục: từ 01 tháng trở lên.

2.2. Mô hình 2: Học viên học thực hành để được cấp Giấy xác nhận thực hành.

Học viên thực hành liên tục đủ thời gian quy định cho từng đối tượng: bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên.

2.3. Mô hình 3: Học viên học việc tự do.

Tham gia đào tạo liên tục theo thời gian đã thỏa thuận.

3. Các quy định về tiếp nhận thực hành và đào tạo tại TTYT

3.1. Quy định về tiêu chuẩn cho các đối tượng:

- Tiêu chuẩn về chuyên môn: đảm bảo trình độ theo quy định của Bộ Y tế.

- Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp y tế.

- Đúng mục đích đào tạo theo nội dung đơn đề nghị (theo mẫu).

- Học viên phải tuân theo quy định của khoa, phòng, Khối Điều trị và pháp luật.

- Học viên có trách nhiệm trả phí đào tạo theo quy định.

3.2. Quy định về thời gian thực hành cho từng đối tượng:

- Đối với bác sỹ đa khoa: thực hành liên tục 18 tháng, thời gian cho từng chuyên khoa cụ thể như sau:

+ Thời gian thực hành chuyên khoa Nội trong đó có Hồi sức cấp cứu: 5 tháng;

+ Thời gian thực hành chuyên khoa Ngoại: 3 tháng;

+  Thời gian thực hành chuyên khoa Sản phụ khoa: 3 tháng;

+ Thời gian thực hành chuyên khoa Nhi: 4 tháng;

+ Thời gian thực hành một số kỹ thuật của chuyên khoa khác (tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, da liễu, phục hồi chức năng, y học cổ truyền và một số kỹ thuật của chuyên khoa khác):3 tháng.

  - Đối với bác sỹ đa khoa muốn cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn là: khám bệnh, chữa bệnh nội khoa hoặc khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại hoặc khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa sản phụ khoa hoặc khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi thì đăng ký thực hành tương ứng theo một trong bốn chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi với thời gian là 18 tháng theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh.

- Đối với bác sỹ Răng hàm mặt, mắt, tai mũi họng, da liễu, y học cổ truyền, phục hồi chức năng, chẩn đoán hình ảnh muốn cấp chứng chỉ chuyên khoa phải thực hành liên tục 18 tháng chuyên khoa đó.

- Các đối tượng khác: y sỹ 12 tháng; điều dưỡng, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên: 9 tháng.

3.3. Quy định về phân công người hướng dẫn thực hành:

Cán bộ phụ trách có trách nhiệm hướng dẫn người thực hành làm đầy đủ hồ sơ theo quy định và phân công người hướng dẫn thực hành đủ năng lực và trình độ chuyên môn theo đúng chuyên khoa, đúng thời gian đã quy định. (Danh sách cán bộ đủ điều kiện tham gia hướng dẫn thực hành và đào tạo tại Phụ lục 1).

3.4. Quy định về việc cấp Giấy xác nhận thực hành; tuyển dụng hợp đồng lao động:

- Đối với học viên học việc để tuyển dụng hợp đồng lao động: Kết thúc thời gian học việc, Khối Điều trị sẽ ký hợp đồng lao động đối với những cá nhân có kết quả xuất sắc trong chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp tốt... là đối tượng ưu tiên tuyển dụng viên chức khi có chỉ tiêu biên chế.

- Đối với học viên học thực hành: sau thời gian học thực hành, các học viên chủ động liên hệ với phụ trách điều dưỡng của khoa, phụ trách điều dưỡng khối Điều trị và phòng Tổ chức hành chính để chấm dứt việc học thực hành. Khối Điều trị có trách nhiệm xác nhận thời gian thực hành theo đúng hợp đồng thỏa thuận.

- Đối với học viên học việc tự do: Sau thời gian học việc, các Học viên chủ động liên hệ với phụ trách điều dưỡng của khoa, phụ trách điều dưỡng khối Điều trị và phòng Tổ chức – Hành chính để chấm dứt việc học việc theo thỏa thuận.

3.5. Quy định về học phí:

- Học viên học việc để tuyển dụng hợp đồng làm việc tại Khối Điều trị: 100.000đồng/tháng. Nếu sau khi có chứng chỉ hành nghề mà không tiếp tục làm việc tại đơn vị thì thời gian học việc để được cấp chứng chỉ hành nghề sẽ tính là thời gian thực hành và đóng học phí theo quy định và hoàn trả các khoản thu nhập đã nhận.

- Học viên học thực hành để được cấp Giấy xác nhận thực hành:

+ Bác sĩ, Cử nhân Xét nghiệm: 1.000.000đồng/tháng.

+ Cử nhân y, dược: 500.000đồng/tháng.

+ Đối tượng khác: 200.000đồng/tháng.

+ Học viên học việc tự do: Ban giám đốc sẽ có quy định cụ thể cho từng đối tượng.

* Ghi chú: Khối Điều trị không chịu trách nhiệm về vấn đề giải quyết việc làm và cung cấp các giấy tờ khác cho Học viên học thực hành và Học viên học việc tự do.

4. Tổ chức thực hiện:

- Bộ phận KHTH, bộ phận TCHC thực hiện việc hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ cho người thực hành theo đúng quy định.

- Trưởng các khoa, phòng; cán bộ được phân công hướng dẫn thực hành thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được phân công.

- Cán bộ thực hành tại TTYT phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm được quy định tại hợp đồng thực hành. Chấp hành tốt nội quy quy định của TTYT, của khoa phòng và hoàn thành nhiệm vụ do người hướng dẫn thực hành và lãnh đạo khoa phòng phân công.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc sẽ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 Nơi nhận:

- Sở y tế Hải Dương;

- Ban giám đốc;

- Các khoa, phòng;

- Lưu: KHTH, TCCB.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Bs. Nguyễn Văn Ngọc

 

Bitmap
BÁO CÁO DANH SÁCH NGƯỜI THỰC HÀNH
               
TT HỌ VÀ TÊN Ngày/tháng/năm sinh Hộ khẩu thường trú Văn bằng chuyên môn Thời gian bắt đầu thực hành Thời gian kết thúc thực hành
Ngành nghề được đào tạo Năm tốt nghiệp
1 Vũ Văn Chuẩn 12/9/1990 TT Gia Lộc-Gia Lộc Bác sĩ đa khoa 2020 22/9/2020 23/03/2022
2 Phạm Hoàng Hà 5/10/1990 TT Gia Lộc-Gia Lộc Bác sĩ đa khoa 2020 22/09/2020 23/03/2022
3 Nguyễn Thùy Linh 5/11/1996 63/59 Bùi Thị Xuân, TP.Hải Dương Bác sỹ RHM 2020 8/3/2020 31/01/2022
4 Nguyễn Thị Toan 22/11/1988 Quảng Nghiệp-Tứ Kỳ ĐD cao đẳng 2010 8/5/2020 5/5/2021
5 Đoàn Thị Huyền 15/8/1995 Phạm Trấn-Gia Lộc NHS cao đẳng 2017 3/9/2020 12/10/2020
6 Đỗ Thị Hương 6/3/1997 Yết Kiêu-Gia Lộc ĐD cao đẳng 2018 6/1/2020 4/1/2021
7 Phí Thị Hà 30/06/1995 Đồng Quang-Gia Lộc Y sỹ 2016 3/1/2020 4/1/2021
8 Tăng Thái Ngọc 2/12/1995 Liên Hồng – TP.Hải Dương Bác sỹ đa khoa 2018 7/1/2019 2/1/2021
9 Nguyễn Thị Thu Hồng 19/4/1995 Cổ Bì-Bình Giang Bác sỹ đa khoa 2018 7/1/2019 2/1/2021
10 Trịnh Thị Ngọc Hà 4/7/1997 TT Gia Lộc-Gia Lộc CĐ PHCN 2019 3/3/2020 12/4/2020
11 Phạm Thị Quỳnh Nga 25/02/1999 TT Gia Lộc-Gia Lộc CĐ điều dưỡng 2020 8/3/2020 5/4/2021
12 Trần Thu Thủy Tiên 20/9/1998 Thanh Sơn-Phú Thọ CN điều dưỡng 2020 20/8/2020 21/5/2021
13 Nguyễn Thanh Huyền 25/3/1997 TT Gia Lộc-Gia Lộc CN điều dưỡng 2020 10/1/2020 7/1/2021

Số lượt xem: 905