Bảng thường trực và làm việc ngoài giờ từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023

Bệnh viện Gia Lộc