Bảng thường trực và làm việc ngoài giờ từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023

Bệnh viện Gia Lộc