Thông báo xét tuyển viên chức năm 2019

(Cập nhật: 12/26/2019 7:49:13 AM )

SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG

TTYT HUYỆN GIA LỘC

 

Số: 85/TB-TTYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Gia Lộc, ngày 23 tháng 12 năm2019

 

THÔNG BÁO

XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

 

     Thực hiện Công văn số 1001/SNV-CCVC ngày 03/12/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc xét tuyển viên chức của Trung tâm y tế huyện Gia Lộc năm 2019;

     Trung tâm y tế huyện Gia Lộc thông báo về việc xét tuyển viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

     I. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

     1. Người có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

     a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

     b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

     c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

     d) Có lý lịch rõ ràng;

     đ) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

     e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

     g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

     2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

     a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

     b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

      II. Số lượng viên chức cần tuyển

     1. Số lượng đề nghị tuyển dụng: 66 người, trong đó: tại trung tâm: 59 người; tại trạm y tế xã, thị trấn: 06 người; cán bộ chuyên trách dân số-kế hoạch hoá gia đình tuyến xã: 01 người.

     2. Trình độ chuyên môn ở những vị trí việc làm viên chức cần tuyển dụng:

     a) Tại Trung tâm: 59 người.

     - Nhóm hoạt động nghề nghiệp: 52 người:

     + Vị trí việc làm Bác sĩ: 18 người.

     Trình độ chuyên môn: Bác sĩ hoặc Bác sĩ đa khoa: 16 người; Bác sĩ Răng hàm mặt: 01 người; Bác sĩ Y học dự phòng: 01 người;

     + Vị trí việc làm Dược: 02 người

     Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Dược: 01 người; Dược sĩ Đại học: 01 người;

     + Vị trí việc làm Điều dưỡng: 24 người

     Trình độ chuyên môn: Cử nhân Điều dưỡng: 03 người; Cao đẳng Điều dưỡng: 09 người; Cao đẳng Điều dưỡng Gây mê hồi sức: 01 người; Cao đẳng Hộ sinh có bổ túc Điều dưỡng: 01 người; Trung cấp ngành Điều dưỡng: 06 người; Y sĩ cơ sở định hướng sản nhi chuyển đổi điều dưỡng: 01 người; Y sĩ hoặc y sĩ đa khoa chuyển đổi điều dưỡng: 03 người;

     + Vị trí việc làm Kỹ thuật y: 04 người

     Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xét nghiệm y học: 02 người; Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học: 01 người; Cao đẳng Phục hồi chức năng: 01 người.

     + Vị trí việc làm Hộ sinh: 03 người

      Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Hộ sinh;

     + Vị trí việc làm Y tế công cộng: 01 người;

     Trình độ chuyên môn: Y tế công cộng.

     - Nhóm hỗ trợ, phục vụ: 07 người

     + Vị trí việc làm Tài chính kế toán: 02 người

     Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kế toán: 01 người; Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: 01 người;

     + Vị trí việc làm Kế hoạch tổng hợp: 01 người;

     Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính ngân hàng;

     + Vị trí việc làm Văn thư: 01 người;

     Trình độ chuyên môn: Trung cấp ngành Kế toán có chứng chỉ sơ cấp nghề Văn thư-lưu trữ;

     + Vị trí việc làm Đào tạo-chỉ đạo tuyến: 01 người;

     Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Y học dự phòng;

     + Vị trí việc làm Quản lý chất lượng: 01 người;

     Trình độ chuyên môn: Bác sĩ Y học dự phòng;

     + Vị trí việc làm hỗ trợ phục vụ khác (Thủ quỹ): 01 người;

     Trình độ chuyên môn: Cao đẳng ngành Kế toán.

     b) Tại Trạm Y tế tuyến xã: 06 người:

     - Nhóm hoạt động nghề nghiệp: 06 người

     + Vị trí việc làm Y sĩ: 02 người;

     Trình độ chuyên môn: trạm y tế xã Thống Kênh: 01 Y sĩ; trạm y tế xã Tân Tiến: 01 Y sĩ đa khoa.

     + Vị trí việc làm Điều dưỡng: 01 người tại trạm y tế xã Phương Hưng (cơ sở 1 trạm y tế thị trấn Gia Lộc).

     Trình độ chuyên môn: Cao đẳng ngành Điều dưỡng

     + Vị trí việc làm Hộ sinh: 03 người;

     Trình độ chuyên môn: tại trạm y tế xã Quang Minh: 01 Trung cấp Hộ sinh trở lên; tại trạm y tế xã Đoàn Thượng: 01 Trung cấp Hộ sinh trở lên; tại trạm y tế xã Gia Tân: 01 Cao đẳng Hộ sinh.

     c) Cán bộ chuyên trách dân số-kế hoạch hoá gia đình xã Lê Lợi: 01 người;

     Trình độ chuyên môn: Cao đẳng ngành Tiết chế-dinh dưỡng có bổ túc Điều dưỡng.

     III. Nội dung Phiếu đăng kí dự tuyển, thời hạn và địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại liên hệ

  1. Nội dung Phiếu đăng kí dự tuyển:

     Mẫu phiếu đăng kí dự tuyển kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

     2. Thời hạn và địa điểm nhận Phiếu đăng kí dự tuyển:

     - Thời gian: 30 ngày kể từ ngày 26/12/2019 đến hết ngày 31/01/2020 (nhận vào các ngày làm việc trong tuần và trong giờ hành chính, buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 16 giờ 30 phút).

     - Địa điểm: Phòng Văn thư – tầng 3, nhà A (Bệnh viện đa khoa cũ), Trung tâm y tế huyện Gia Lộc.

     Địa chỉ: số 56, đường Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

     3. Số điện thoại liên hệ: 0869854751. 

     IV. Nội dung và hình thức tuyển dụng, thời gian và địa điểm tuyển dụng, lệ phí tuyển dụng:

     1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

     2. Nội dung xét tuyển:

     - Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.

     - Vòng 2: Kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bằng hình thức phỏng vấn.

     3. Thời gian và địa điểm:

     - Địa điểm xét tuyển: Trung tâm y tế huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

     - Thời gian hướng dẫn ôn tập và phỏng vấn: Trung tâm y tế sẽ thông báo sau.

     4. Lệ phí xét tuyển: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng chẵn)/ 01 người dự tuyển.

     Để biết thêm chi tiết xin liên hệ với Phòng Tổ chức hành chính - Trung tâm y tế huyện Gia Lộc, SĐT: 0869854751./.

 

Nơi nhận:

- Báo Hải Dương (để đăng thông báo);

- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

Bs. Nguyễn Văn Ngọc