QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức của Trung tâm y tế huyện Gia Lộc năm 2022

(Cập nhật: 2/13/2023 8:00:34 AM )

SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG

TTYT HUYỆN GIA LỘC

 

 
 
 

Số: 07/TB-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Gia Lộc, ngày 09 tháng 02 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức vào làm việc tại

Trung tâm y tế huyện Gia Lộc và yêu cầu thực hiện hoàn thiện

hồ sơ tuyển dụng của người có kết quả trúng tuyển

 

 
 

 

Căn cứ Luật viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-TTYT ngày 07/02/2023 của TTYT huyện Gia Lộc về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm y tế huyện Gia Lộc;

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm y tế huyện Gia Lộc thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức vào công tác tại Trung tâm y tế huyện Gia Lộc và yêu cầu thực hiện hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng của người có kết quả trúng tuyển.

1. Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức vào công tác tại Trung tâm y tế huyện Gia Lộc

(Danh sách kết quả xét tuyển viên chức kèm theo Quyết định số 45/QĐ-TTYT ngày 07/02/2023 của Trung tâm y tế huyện Gia Lộc về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức của Trung tâm y tế huyện Gia Lộc năm 2022).

2. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trung tâm y tế huyện Gia Lộc để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, bao gồm:

a) Bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng, chứng chỉ (ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ khác) theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

b) Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có);

c) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;

d) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.

3. Nhận quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc:

- Sau khi hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng nêu trên, người trúng tuyển đến Trung tâm y tế huyện Gia Lộc để nhận quyết định tuyển dụng viên chức. Thời gian nhận quyết định, Trung tâm y tế sẽ thông báo cụ thể sau.

- Sau khi nhận quyết định tuyển dụng viên chức, người trúng tuyển đến trình diện, ký hợp đồng làm việc với người đứng đầu đơn vị và thực hiện chế độ tập sự theo quy định.

Trường hợp người có kết quả trúng tuyển không thực hiện đúng theo các yêu cầu và thời gian quy định nêu trên, Trung tâm y tế huyện Gia Lộc sẽ không giải quyết những thắc mắc, khiếu nại về sau.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với phòng Tổ chức hành chính – Trung tâm y tế huyện Gia Lộc, số 56 đường Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; số điện thoại 02206.271.774./.

                                                                                           

     TM. HỘI ĐỒNG

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

   Bs. Nguyễn Văn Ngọc

 

SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG

TTYT HUYỆN GIA LỘC

 

 
 
 

Số: 45/QĐ-TTYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

Gia Lộc, ngày 07 tháng 02 năm 2023

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức

của Trung tâm y tế huyện Gia Lộc năm 2022

 

 
 
 

GIÁM ĐỐC TTYT HUYỆN GIA LỘC

Căn cứ Luật viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc Ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hội, quỹ cấp tỉnh và người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh quản lý;

Căn cứ Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 20/6/2018  của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thành lập Trung tâm y tế huyện Gia Lộc;

Căn cứ Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh hải Dương về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh danh mục vị trí việc làm và điều chỉnh số lượng người làm việc theo vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp y tế tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về chỉ tiêu biên chế hành chính nhà nước, số lượng người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2022;

Căn cứ Thông báo số 1143/TB-SNV ngày 09/12/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương về việc xét tuyển viên chức của Trung tâm y tế huyện Gia Lộc năm 2022;

 

Căn cứ Kế hoạch số 191/KH-TTYT ngày 12/12/2022 của Trung tâm y tế huyện Gia Lộc về Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2022;

Xét đề nghị của Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm y tế huyện Gia Lộc năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Công nhận kết quả xét tuyển viên chức của 23 (hai mươi ba) thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức tại Trung tâm y tế huyện Gia Lộc, năm 2022 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Giao cho Hội đồng xét tuyển thông báo kết quả xét tuyển viên chức đến từng thí sinh tham dự vòng 2 sát hạch, phỏng vấn.

Điều 3. Hội đồng xét tuyển viên chức và các thí sinh có tên trong danh sách tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Bs. Nguyễn Văn Ngọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   SỞ Y TẾ HẢI DƯƠNG

TTYT HUYỆN GIA LỘC

 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

CỦA TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN GIA LỘC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 45/QĐ-TTYT ngày 07/02/2023 của Trung tâm y tế huyện Gia Lộc)

 

 
 

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Địa chỉ thường trú

Trình độ chuyên môn đào tạo

Vị trí đăng ký dự tuyển

Đối tượng ưu tiên

Kết quả điểm xét tuyển

Kết quả

Điểm phỏng vấn

Điểm ưu tiên

Tổng điểm

 1.  

Nguyễn Vân Anh

08/09/2001

Số 7/11, phố Bình Minh, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng (Điều dưỡng hạng IV, mã số: V.08.05.13)

Con thương binh hạng 4/4

58

5

60,5

Trúng tuyển

 1.  

Trần Bùi Khánh Chi

20/11/2001

Số 94 Nguyễn Đình Bể, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng (Điều dưỡng hạng IV, mã số: V.08.05.13)

 

55

 

55

Trúng tuyển

 1.  

Nguyễn Thị Chiên

18/10/2000

Thôn Lãng Xuyên, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng (Điều dưỡng hạng IV, mã số: V.08.05.13)

 

72

 

72

Trúng tuyển

 1.  

Nguyễn Văn Dũng

20/11/1997

Đội 6, thôn Tằng Hạ, xã Gia Xuyên, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Bác sĩ y khoa

Bác sĩ (Bác sĩ hạng III, mã số: V.08.01.03)

 

82,5

 

82,5

Trúng tuyển

 1.  

Phạm Hữu Dũng

02/02/1999

Thôn An Tân, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học

Kỹ thuật y (Kỹ thuật y hạng IV, mã số: V.08.07.19)

 

79,5

 

79,5

Trúng tuyển

 1.  

Trần Thị Duyên

15/10/2000

Số 35, phố Vĩnh Dụ, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng (Điều dưỡng hạng IV, mã số: V.08.05.13)

 

61

 

61

Trúng tuyển

 1.  

Phạm Ngọc Đăng

27/05/1998

Khu 4, phố Phạm Trấn, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Bác sĩ y khoa

Bác sĩ (Bác sĩ hạng III, mã số: V.08.01.03)

 

63

 

63

Trúng tuyển

 1.  

Trần Thị Giang

01/05/1997

Số 114, Hoàng Văn Thái, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Cao đẳng Dược

Dược (Dược hạng IV, mã số: V.08.08.23)

 

90

 

90

Trúng tuyển

 1.  

Nguyễn Thị Trà Giang

24/07/2000

Thôn An Tân, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng (Điều dưỡng hạng IV, mã số: V.08.05.13)

 

60

 

60

Trúng tuyển

 1.  

Nguyễn Hồng Hà

03/11/2000

Khu 1, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học

Kỹ thuật y (Kỹ thuật y hạng IV, mã số: V.08.07.19)

 

81,5

 

81,5

Trúng tuyển

 1.  

Nguyễn Thanh Hòa

16/10/2000

Số 380 đường Nguyễn Chế Nghĩa, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng (Điều dưỡng hạng IV, mã số: V.08.05.13)

 

73,5

 

73,5

Trúng tuyển

 1.  

Nguyễn Thị Hoài

13/07/1996

Số 261, Vũ Khâm Lân, khu 13, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Bác sĩ Y học cổ truyền

Bác sĩ (Bác sĩ hạng III, mã số: V.08.01.03)

 

87

 

87

Trúng tuyển

 1.  

Đinh Quang Hoàng

27/09/1994

Số 38A/1 Nhữ Đình Hiền, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Y sĩ

Y sĩ trạm y tế xã Yết Kiêu (Y sĩ hạng IV, mã số: V.08.03.07)

 

74

 

74

Trúng tuyển

 1.  

Nguyễn Thị Hương

02/07/1988

Thôn Cộng Hòa, xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành Phụ sản

Hộ sinh trạm y tế xã Gia Lương (Hộ sinh hạng III, mã số: V.08.06.15)

 

85

 

85

Trúng tuyển

 1.  

Phạm Thùy Linh

06/12/2000

Thôn Điền Nhi, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Cao đẳng Kỹ thuật xét nghiệm y học

Kỹ thuật y (Kỹ thuật y hạng IV, mã số: V.08.07.19)

 

77

 

77

Trúng tuyển

 1.  

Phạm Thị Thùy Linh

16/01/1997

Thôn Quảng Giang, xã Đại Hợp, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Bác sĩ y khoa

Bác sĩ (Bác sĩ hạng III, mã số: V.08.01.03)

 

80

 

80

Trúng tuyển

 1.  

Phạm Thị Kim Oanh

12/11/1999

Thôn Vô Lượng, xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Cao đẳng Điều dưỡng

Điều dưỡng (Điều dưỡng hạng IV, mã số: V.08.05.13)

 

70,8

 

70,8

Trúng tuyển

 1.  

Trần Hà Phương

11/10/1998

Khu dân cư Ngà, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Bác sĩ y khoa

Bác sĩ (Bác sĩ hạng III, mã số: V.08.01.03)

 

91

 

91

Trúng tuyển

 1.  

Phạm Lan Phương

15/11/1997

Thôn Khăn, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Cử nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng (Điều dưỡng hạng III, mã số: V.08.05.12)

 

74

 

74

Trúng tuyển

 1.  

Hoàng Đức Thắng

17/06/1993

Thôn Đĩnh Đào, xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Y sĩ

Y sĩ trạm y tế xã Đồng Quang (Y sĩ hạng IV, mã số: V.08.03.07)

 

70

 

70

Trúng tuyển

 1.  

Bùi Bá Tuấn

16/11/1987

Số 9, phố Đoàn Nhữ Hài, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Cử nhân Điều dưỡng

Điều dưỡng (Điều dưỡng hạng III, mã số: V.08.05.12)

 

60

 

60

Trúng tuyển

 1.  

Phạm Huyền Trang

06/11/1991

Số 291 Đỗ Văn Thanh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương

Y sĩ

Y sĩ trạm y tế xã Yết Kiêu (Y sĩ hạng IV, mã số: V.08.03.07)

 

74

 

74

Trúng tuyển

 1.  

Nguyễn Thị Xưa

15/05/1994

Khu 1, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Cử nhân Y tế công cộng

Vị trí việc làm khác (làm thủ tục khám sức khỏe) (Y tế công cộng hạng III, mã số: V.08.04.10)

 

82

 

82

Trúng tuyển

 

Số lượt xem: 567